مهندس ایمان عجمی

مدیر عامل گروه آوا

مهندس مجید شفیعی

مدیرعامل شرکت آوا سازه

مهندس بهمن گارد

مدیرعامل شرکت آوا فراز

مهندس حميدرضا ابراهيمی

معاون فنی گروه آوا و مدیر عامل شرکت آوا تِک

مهندس محمد پارسا

معاون اجرائی گروه آوا

محمدجواد عظيمی

مدیرعامل شرکت آوا آوَند

مهندس قاسم شاکری

معاون مالی گروه آوا